News :: Events - Thelesis Oasis, Ordo Templi Orientis